Normy pro OOPP

Oděvy

EN 342

Ochrana proti chladu

EN 343

Ochrana proti dešti

EN 1149

Ochrana proti statické elektřině

EN 381

Ochrana proti pořezu řetězovou pilou

EN ISO 13998

Ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži

EN 1073-2

Ochrana proti kontaminaci radioaktivními částicemi

EN 14126

Ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům

EN 943-1

Plynotěsné oděvy, TYP 1

EN 943-1

Ne-plynotěsné oděvy, TYP 2

EN 14605

Ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi, TYP 3

EN 14605

Ochrana proti kapalným aerosolům, TYP 4

EN 13982

Soubor norem řešící ochranu proti průniku pevných částic a ochranu proti aerosolům, TYP 5

EN 13034

Omezená ochrana proti postřiku kapalnými chemikáliemi, TYP 6

EN 14058

Oděvy na ochranu proti chladnému prostředí

EN 531

EN ISO 11612

Ochrana proti teplu a plameni

EN 533

EN ISO 14116

Ochrana proti teplu a ohni – materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene

EN ISO 11611

Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech

EN 61482

Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku

EN 61340 ESD

Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy

EN ISO 20471

Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro profesionální použití

GO/RT 3279

Railway Group Standard

RIS 3279 TOM

Norma pro výstražné oděvy s vysokou viditelností pro železnice

EN 469

Ochranné oděvy pro hasiče – požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy pro hasiče

EN 13758-2

Ochrana proti UV slunečnímu záření

EN ISO 13688

Ochranné oděvy - obecné požadavky

Rukavice

EN 407

Ochrana proti teplu a plameni

a) chování při hoření

b) odolnost proti kontaktnímu teplu

c) odolnost proti konvekčnímu teplu

d) odolnost proti sálavému teplu

e) odolnost proti rozstřikům roztaveného kovu

f) odolnost proti velkému množství roztaveného kovu

EN 388

Mechanická rizika

a) proti oděru (0–4)

b) proti řezu (0–5)

c) proti protržení (0–4)

d) proti propíchnutí (0–4)

e) odolnost proti řezu dle ISO 13997 (A-F)

f) odolnost proti nárazu (P)

EN ISO 374-1 TYPE A

 

Rukavice pro ochranu proti vysokým chemickým rizikům (U, V, W, X, Y, Z představují písmena kódu pro chemikálie, kde byly splněny požadavky EN ISO 374-1)

EN ISO 374-1 TYPE B

 

Rukavice pro ochranu proti středním chemickým rizikům (X, Y, Z představují písmena kódu pro chemikálie, kde byly splněny požadavky EN ISO 374-1)

EN ISO 374-1 TYPE C

Rukavice pro ochranu proti nízkým chemickým rizikům

EN ISO 374-5

Ochrana proti nebezpečným mikroorganizmům

EN 421

Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření

EN 381-7

Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - část 7: požadavky na ochranné rukavice proti pořezání řetězovou pilou

EN 12477

Rukavice pro svářeče

DIN EN 1082

Ochrana proti říznutí a bodnutí ručními noži

EN 511

Ochrana proti chladu

EN ISO 10819

Ochranné rukavice proti vibracím – vibrace a rázy – vibrace ruky-paže

EN 60903

Práce pod napětím

EN 61340 ESD

Ochrana elektronických součástek před elektrostatickými jevy

 

 

 

Písmena kódu pro chemikálie, dle EN ISO 374-1:2016:

A Methanol / B Aceton / C Acetonitril / D Dichloromethan / E Sirouhlík / F Toluen / G Diethylamin / H Tetrahydrofuran / I Ethylacetát / J n-Heptan / K Hydroxid sodný 40 % / L Kyselina sírová 96 % / M - kyselina dusičná 65% / N - kyselina octová 99% / O - čpavek 25% / P - peroxid vodíku 30% / S - kyselina fluorovodíková 40% / T - formaldehyd 37%

Obuv

ZÁKLADNÍ KATEGORIE PRACOVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OBUVI

EN ISO 20345:2011

BEZPEČNOSTNÍ OBUV (s tužinkou ve špičce)

SB

Splňuje základní požadavky normy

S1

SB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

S2

S1 + průnik a absorpce vody

S3

S2 + odolnost proti propíchnutí, dezénovaná podešev

S4

SB + antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

S5

S4 + odolnost proti propíchnutí, dezénovaná podešev

EN ISO 20347:2012

PRACOVNÍ OBUV (bez tužinky ve špičce)

OB

Splňuje základní požadavky normy

O1

OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

O2

O1 + průnik a absorpce vody

O3

O2 + odolnost proti propíchnutí, dezénovaná podešev

O4

OB + uzavřená oblast paty, antistatické vlastnosti, absorpce energie v oblasti paty

O5

O4 + odolnost proti propíchnutí, dezénovaná podešev

EN ISO 17249

Bezpečnostní obuv odolná proti pořezání řetězovou pilou

Ochrana zraku

EN 166

Označení garantuje minimální odolnost ochranných brýlí proti každodenním rizikům včetně náhodného upuštění brýlí na zem, stárnutí působením světla, tepla a odolnost proti korozi atd.

EN 169

Osobní prostředky k ochraně očí - filtry pro svařování a podobné technologie

EN 170

Požadavky na činitel prostupu světla

EN 172

Osobní prostředky pro ochranu očí - protisluneční filtry pro profesionální použití

EN 175

Prostředky pro ochranu očí a obličeje při svařování a podobných postupech

 

EN 1731

Prostředky z pletiva k ochraně očí a obličeje

EN 379

Automatické svářečské filtry

Ochrana sluchu

EN 352:2002

Soubor evropských norem, týká se různých chráničů sluchu, stanovuje požadavky na konstrukci, design a charakteristiky, metody zkoušek, požadavky na označování a na informace pro uživatele.

EN 458:2004

Chrániče sluchu – doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu. SNR: xx dB Vážená hodnota útlumu hluku SNR. Jedná se o hodnotu, která slouží k porovnávání různých typů chráničů sluchu. Obecně vyšší hodnota SNR znamená vyšší útlum v rozmezí hlučných frekvencí. Neznamená to ovšem, že útlum chrániče je shodný při vysokých, středních i nízkých frekvencích hluku.

Bezpečnostní přilby

Používá se u profesí, při kterých hrozí pád předmětu na hlavu pracovníka či hrozí-li pád člověka z výšky (ve stavebnictví, u dřevorubce aj.) a u profesí, kde hrozí další možná nebezpečí, např. vysoký žár (hasiči, obsluha tavicí pece aj.), úraz elektrickým proudem. Tyto přilby mohou být kombinované s ochranou zraku, respektive ochranou celého obličeje a i s chrániči sluchu.

EN 397

Průmyslové ochranné přilby

EN 14052

Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany

EN 12492

Přilby pro horolezce

EN 50365

Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

Čepice s plastovou vnitřní výztuhou

Používá se při pracovních činnostech u kterých hrozí riziko poranění hlavy nárazem do předmětu nebo konstrukce. Nelze použít místo bezpečnostní přilby, jelikož nedokáže absorbovat náraz padajícího předmětu.

EN 812

Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou

Pasivní ochrana dýchacích cest

Filtrační polomasky (respirátory) - jednorázové použití, opakované použití / Filtrační polomasky s vyměnitelnými filtry / Celoobličejové masky

EN 136

Celoobličejové masky

EN 143

Filtry proti částicím

EN 140

Polomasky a čtvrtmasky

EN 148-1

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - závity pro lícnicové části - část 1: připojovací oblý závit

EN 149

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtrační polomasky k ochraně proti částicím - požadavky, zkoušení a značení

EN 14387

Protiplynové a kombinované filtry

EN 405

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - požadavky, zkoušení a značení

EN 1827

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - požadavky, zkoušení a značení

EN 14683

Zdravotnické obličejové masky

Aktivní ochrana dýchacích cest

Filtro-ventilační jednotky

EN 12021

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - stlačené plyny pro dýchací přístroje

EN 12941

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - požadavky, zkoušení a značení

EN 12942

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - požadavky, zkoušení a značení

EN 14594

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - požadavky, zkoušení a značení

EN 60079-11

Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

EN 60079-31

Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

EN 60529

Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

Ochrana proti pádu

EN 341

Prostředky ochrany osob proti pádu – slaňovací zařízení pro záchranu

EN 353-1, 2

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – pohyblivé zachycovače pádu

EN 354

Prostředky ochrany osob proti pádu – spojovací prostředky

EN 355

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – tlumiče pádu

EN 358

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

EN 360

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – zatahovací zachycovače pádu

EN 361

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – zachycovací postroje

EN 362

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – spojky

EN 363

Prostředky ochrany osob proti pádu – systémy ochrany osob proti pádu

EN 397

Průmyslové ochranné přilby

EN 795

Průmyslové ochranné přilby

EN 813

Prostředky ochrany osob proti pádu - kotvící zařízení

EN 892

Horolezecká výzbroj – dynamická horolezecká lana

EN 1496

Prostředky ochrany osob proti pádu – záchranná zdvihací zařízení

EN 1497

Prostředky ochrany osob proti pádu – záchranné postroje

EN 1498

Prostředky ochrany osob proti pádu – záchranné smyčky

EN 1868

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – seznam ekvivalentních termínů

EN 1891

Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky – nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

EN 12841

Prostředky ochrany osob proti pádu – nastavovací zařízení lana